بی اختياری ادراری
بی اختیاری ادراری Urinary incontinence 

بی اختیاری ادرار به ریختن ادرار بدون اراده گفته می شود. شرح حال دقیق از بیمار بی اختیار اغلب باعث شناسایی علت می شود.بی اختیاری ادرار می تواند به چهار زیر گروه تقسیم شود.


 
 بی اختیاری دائم  Continuous Incontinence  

بی اختیاری دائم اغلب به دلیل فیستول (سوراخ ارتباطی) ادراری است، که باعث دور زدن مسیر اسفنگتر مجرا می شود.
 شایع ترین این فیستول ها که باعث بی اختیاری می شود، فیستول وزیکو واژینال(سوراخ ارتباطی بین مثانه و واژن وجود دارد) است. این فیستول میتواند ثانویه به جراحی زنان، اشعه درمانی و یا زایمان سخت باشد گاهی فیستول مثانه و رحم باعث این بی اختیاری می شود.  

دلیل مهم دوم که باعث بی اختیاری دائم می شود، حالب نابجا (ectopic ureter ) است ، که در آن حالب به جای ورود به مثانه وارد مجرای ادراری می شود. این بیماران بیشتر ادرارشان را به صورت طبیعی تخلیه می کنند، اما میزان کمی از ادرار به طور مداوم نشت می کند که این میزان کم نشت باعث می شود تامدت ها بیماری کشف نگردد.

 
بی اختیاری استرسی  Stress Incontinence

بی اختیاری استرسی به مواردی گفته می شود که فرد با سرفه کردن، عطسه ، ورزش یا سایر فعالیت های که باعث افزایش فشار شکمی می شود، دچار نشت ادرار می شود. این بی اختیاری در زنان بعد از چند زایمان طبیعی یا بعد از یائسگی ( که بافت کف لگن آسیب دیده وضعیف شده است ) شایع است. در مردان این نوع بی اختیاری بعد از جراحی پروستات (اغلب رادیکال پروستاتکتومی)، که احتمال آسیب به اسفنگتر مجرا دارد ، به وجود می آید. درمجموع این نوع از بی اختیاری،  به روش دارویی به سختی قابل کنترل است؛ واین بیماران با روش های جراحی بهتر درمان می شوند.

 
بی اختیاری فوریتی  Urgency Incontinence 

بی اختیاری فوریتی  به حس شدید وفوری برای ادرارکردن که در نهایت به ریزش بی اختیار ادرار می انجامد، گفته می شود. این علائم به صورت شایع در بیماران دارای سیستیت ( التهاب مثانه) ، مثانه عصبی وانسداد پیشرفته خروجی مثانه دیده می شود. لازم است که به دو دلیل احساس فوریت ادرار را از بی اختیاری ادرار افتراق دهیم. اولا بی اختیاری فوریتی ممکن است ناشی ازیک جریان بیماری زمینه ای مهم تر باشد، که باید کشف شود و درمان این مشکل اولیه مانند عفونت یا انسداد مثانه می تواند باعث رفع بی اختیاری شود. مورد دوم این که ، بیماران دارای بی اختیاری فوریتی چندان مناسب درمان جراحی نیستند و با روش های دارویی پاسخ بهتری  می دهند.

 
بی اختیاری ناشی  از لبریز شدن ادرار  Overflow Urinary Incontinence
 
بی اختیاری ناشی  از لبریز شدن ادرار ، یک نوع بی اختیاری متضاد وثانویه به احتباس ادراری پیشرفته و باقیمانده ادراری زیاد است. در این بیماران مثانه به طور مزمن متسع شده و کامل تخلیه نمی شود. ادرار به صورت چکه چکه، مداوم نشت دارد و این مساله مخصوصا در شب اتفاق می افتد . درمان این بیماران با رفع انسداد می باشد.