علائم اورولوژی

·         هماچوری (مشاهده خون در ادرار) 

·        علائم تحریکی ادراری

·        علائم انسدادی ادرار

 ·         شب ادراری

·         بی اختیاری ادراری

·         هماتواسپرمیا (مشاهده خون در منی)  Hematospermia  

·         درد