دکاپپتيل (ديفرلين)
 
دکاپپتیل (دیفرلین(
decapeptyl


این دارو یک آگونیست LHRH است که به صورت کامل به گیرنده LHRH در هیپوفیز متصل می شود و باعث آزاد شدن یک باره هورمون LHRH شده و لذا حساسیت گیرنده آن را کاهش داده و بعد از مدتی باعث کاهش تولید LH و تستسترون می شود. ترکیب شیمیایی این دارو یک آنالوگ LHRH  است که باتغییر یک اسید آمینه در آن ساخته می شود.


با کاهش هورمون مردانه باعث کنترل و جلوگیری از رشد سرطان پروستات می شود. در مطالعات انجام شده میزان کارایی دارو برابر ارکیکتومی ( در آوردن بیضه جهت کنترل سرطان پروستات) می باشد.

در تزریق اولین دوز دارو با آزاد سازی یک باره هورمون در طی چند روز سطح تستسترون بسیار بالا می رود. لذا باید اولین دوز  را همراه با یک مهارکننده تستسرون مانند فلوتامید به مدت چند هفته تجویز نمود.

میزان مصرف یک تزریق هر 21 تا 28 روز، و معمولا مادام العمر است. پی گیری تاثیر و هم چنین مقاومت به دارو با آزمایش دوره ای (3ماه یک بار) psa  است.