سیستوسکوپی cystoscopy

دیدن مستقیم مجرای قدامی و خلفی، گردن مثانه و مثانه به وسیله سیستوسکوپی انجام می شود. ضرورت انجام سیستوسکوپی در بیماری های قسمت تحتانی سیستم ادراری است. همچنین دسترسی به سیستم ادراری فوقانی (حالب و کلیه ها) و درمان آن از طریق سیستوسکوپی میسر است.

بسیاری از بیماری های ادراری تنها با مشاهده مستقیم تشخیص داده می شود . همچنین گرفتن نمونه برای بررسی پاتولوژی یا ازمایش سیتولوژی امکان پذیر می شود. یکی از مهم ترین ضرورت های انجام سیستوسکوپی ارزیابی بیماران دارای هماچوری ( وجود خون در ادرار ) واضح یا میکروسکوپیک است. یکی از موارد انجام سیستوسکوپی در موارد علائم ادراری (علائم انسدادی یا تحریکی) است، که می تواند به علت التهابی، بدخیمی، عصبی یا ناهنجاری های مادرزادی باشد. 

دسترسی به حالب و گذاشتن استنت (لوله) حالب جهت رفع انسداد حین سیستوسکوپی امکان پذیر است .

عود تومورهای مثانه بعد از 3 ماه درمان رزکشن (تراشیدن تومور) ممکن است اتفاق بی افتد، لذا پی گیری هر 3 ماه در طی سال اول جهت بررسی عود  با انجام سیستوسکوپی ضروری است . در بیماران دارای تومور مثانه سطحی درجه TaG1  بررسی سالیانه با سیستوسکوپی کافی است .
 
آماده کردن بیمار

 قبل از انجام سیستوسکوپی این نکته ضرورت دارد که بیمار عفونت فعال نداشته باشد .در صورت وجود عفونت تجویز انتی بیوتیک جهت پیش گیری ازگسترش آن الزامی است.   بعد از این که با بیماردر مورد هدف از انجام سیستوسکوپی توضیح داده شد ، میتوان عمل را با بی حسی موضعی (تزریق ژل لیدوکائین درمجرا ) یا زیر بیهوشی عمومی انجام داد . 

تجهیزات آندوسکوپیک

سیستوسکوپی را می توان هم با ابزار اندوسکوپیک سخت (rigid ) و هم با ابزار انعطاف پذیر (flexible) انجام داد. استفاده از ابزار سخت این مزایا را دارا می باشد  : 1. دید بهتر 2. محدوده دید وسیع تر 3. قابلیت انجام اقدامات درمانی وتشخیصی هم زمان  مزایای ابزار انعطاف پذیر شامل : 1. راحتی بیشتر برای بیمار 2. قابلیت انجام  در مطب با بی حسی موضعی  3. قابلیت حرکت نوک ابزار و عبور راحت تر از گردن مثانه

سیستوسکوپی رامی توان به صورت سرپایی ودر مطب انجام داد.سیستوسکوپ سخت دارای دید بهتری برای ارزیابی مثانه بیمار است ،اما ابزار انعطاف پذیر برای انجام  درمطب به خصوص  برای مردان قابل پذیرش تر و راحت تر است. در زنان به علت کوتاهی طول مجرا هر دو روش راحت و بدون ناراحتی می باشد .