هيپوسپادياس
هیپوسپادیاس  Hypospadias

هیپوسپادیاس یک نقص مادرزادی نسبتا شایع در قسمت خارجی سیستم تناسلی مردان است. شیوع 1 در 250 نوزاد دارد. می تواند یک تقص تنها باشد یا همراه با سایر معایب سیستم تناسلی باشد.


تعریف


هیپوسپادیاس در پسرها با سه مشخصه تعریف می شود:

 1. بازشدن سوراخ نوک مجرا در قسمت پایین تر ، که می تواند هر جا از قسمت سر آلت تا زیر بیضه ها باشد.

 2. انحنای آلت به سمت پایین

 3. پوست غیرطبیعی پره پوس(به طورعامیانه ختنه مادرزادی میگویند).

  موارد 2 و 3 درهمه بیماران دیده نمی شود.
جنین شناسی


 درهفته 11 جنینی در مرحله 50 میلی متری با بهم رسیدن لبه های مجرا ، لوله ادراری شکل می گرد.

علت شناسی


 تحقیقات مختلف نشان می دهد که چندین عامل هم زمان در ایجاد هیپوسپادیاس نقش دارد.
تستسترون ناکافی، دی هیدروتستسترون ناکافی، نقص در گیرنده های آندروژن می تواند علت ایجاد هیپوسپادیاس باشد.

 

درمان


دلایل جراحی


1. تصحیح نقایصی که مانع ادرار کردن طبیعی می شود.

2. تصحیح نقایصی که در آینده باعث ناباروری ومشکلات رابطه جنسی می شود.

3. تصحیح انحنای آلت

4. زیبایی


زمان جراحی


بهترین زمان جراحی ( جهت جلوگیری از مشکلات روانی ناشی از احساس نقص در منطقه تناسلی) بین 1 تا 3 سالگی می باشد.


ارزیابی موارد دوجنسی


در موارد هیپوسپادیاس قدامی یا میانی تنها، نیازی به بررسی جنسیت بیمار نمی باشد .اما در صورت هم زمان بودن با عدم نزول بیضه (یکطرفه یا دو طرفه) یا در موارد هیپوسپدیاس شدید (خلفی) نیاز است با تست ژنتیک (تعیین کاریوتیپ) جنسیت مشخص گردد.


ارزیابی رادیولوژیک


به طور معمول در موارد هیپوسپادیاس تنها، نیازی به تصویربرداری سیستم ادراری ویا انجام سونوگرافی نمی باشد.در موارد شدید بررسی با
(VCUG)  یا انجام سیستوسکوپی قبل درمان لازم است.

 

آمادگی قبل از عمل

 
 

تزریق داخل عضله هورمون تستسترون انانتات در 2 تا 3 دوز یا استفاده ازکرم دی هیدروتسترون قبل از جراحی باعث رشد موقتی آلت و بهتر شدن ترمیم جراحی می شود.