هيدروسل در بالغين
هیدروسل در بالغین
 Hydrocele

هیدروسل تجمع مایع بین لایه تونیکا واژینالیس و بیضه می باشد
. بیمار با تورم پیشرونده و احساس ناراحتی موضعی در منطقه کیسه بیضه مراجعه می کند. در معاینه بزرگی در یک سمت کیسه بیضه (اسکروتوم) با سطح صاف وقرینه دارد وبسیار سخت است که خود بیضه لمس شود. تشخیص با امکان عبور نور از اسکروتوم داده می شود. حدود 10 % موارد تومور های بیضه به شکل هیدروسل مراجعه می کنند، لذا مهم است در تست عبورنور، شفاف وکامل باشد. در صورت شک، می توان با انجام سونوگرافی از نبود تومور همزمان مطمئن شد.
جراحی هیدروسل

 

جراحی از منطقه اینگوینال


در مواردی که شک به وجود توده داخل بیضه وجود دارد ، از این منطقه جراحی انجام می شود.


جراحی از راه کیسه بیضه

  


وقتی در سونوگرافی هیدروسل ساده گزارش شود، جراحی از راه کیسه بیضه (اسکروتوم)، روش مطمئن وبی خطری است.
در این شرایط برش عرضی یا برش خط وسط کیسه بیضه داده می شود واین مناطق با کمترین  آثار جراحی (اسکار) بعد از عمل همراه است. در این روش لایه ها به ترتیب باز شده تا کیسه هیدروسل پیدا شود. مایع تخلیه می شود وبرای جلوگیری از عود دوباره لایه تونیکا واژینالیس برداشته شده ولبه های آن ترمیم می شود.
 

عوارض و مشکلات


هماتوم (تجمع خون) شایعترین مشکل بعداز جراحی است.
استفاده از درن برای تخلیه خون جمع شده ویا پانسمان فشاری محل زخم بعد ازعمل از ایجاد آن جلوگیری می کند.

در مردانی که در سن باروری می باشند،احتمال آسیب به وازدفران یا اپیدیدیم بیضه در طی عمل می تواند باعث کاهش قدرت باروری ناشی از انسداد یک طرفه شود. لذادر طی عمل باید با فاصله کافی از وازدفران واپی دیدیم برش تونیکا و بخیه آن را انجام داد، تا از آسیب احتمالی جلوگیری شود.