سنگ های کليوی 2
  
سنگ  های کلیوی

 


 موارد بررسی اولیه ومختصر در کسانی که یک بار سنگ سازی کرده اند

 
  
 
سابقه
 
بررسی شرایط مستعد کننده :
 
  
دارو ها  :کلسیم ،ویتامین C، ویتامین D  ، استازولامید ، کورتون
  
مصرف ناکافی مایعات یا از دست دادن اب زیاد  
بررسی خون
  
 
·         بررسی متابولیت : سدیم , پتاسیم,  کلر,  دی اکسید کربن  CO2 ،کراتینین ، BUN
  
·         کلسیم
  
 
·         هورمون پاراتیروئید PTH
 
  
·         اسید اوریک
 
 
  
  بررسی ادرار
  
1.       آزمایش ادرار ساده
·         pH > 7.5  : مستعد کننده سنگ هایعفونی
·          : pH < 5.5 مستعد کننده سنگ های اسید اوریکی
·         مشاهده کریستال سنگ در ادرار
·         وجود کریستال سیستین
  
2.       کشت ادرار
·         درصورت وجود عفونت های خاص «   Urea-splitting » می توان به وجود سنگ های عفونی شک کرد
  
 
  
تصویر برداری
 
KUB  عکس ساده شکمی
 
  
·         سنگ رادیو اپاک « قابل رویت در کلیشه عکس ساده شکمی »:کلسیماگزالات,  کلسیمفسفات,  منیزیمآمونیوم  فسفات «استروویت» ، سیستین
 
  
·         سنگ رادیو لوسنت« غیر قابل رویت در کلیشه عکس ساده شکمی »:اسید اوریک , گزانتین ، تریامترن
 
  
Intravenous pyelography  «IVP  » : در موارد سنگ رادیو لوسنت ، آناتومی غیر طبیعی  انجام می شود
 
  
آنالیزسنگ
 
 

طبقه بندی سنگ های کلیه ومعیار های تشخیصی

 
 

نکات کلیدی : سنگ های اسید اوریکی

·         افزایش اسید اوریک ادرارممکن است با افزایش سنگ  اسید اوریک خالص یا سنگ کلسیم اگزالات همراه باشد
·         بیماران دارای نقرس ممکن است مستعد سنگ اسید اوریکی باشند.
·         مصرف زیاد پروتئین حیوانی به عنوان یکی از علل آ ن باید مد نظر باشد.
 
 

نکات کلیدی : سیستینوریا

  
·         سیستینوریا  به شرایطی گفته می شود که غلظت سیستئین بیشتر از 250 mg/dl  می باشد.
  
·         سیستینوریا ممکن است با سایر نقایص متابولیک همراه باشد .
 
 

 
نکات کلیدی : سنگ های عفونی « استرویتی »

  
·         زنان اغلب بیشتراز مردان دچارسنگ های عفونی می شوند.
  
·         PH ادراری اغلب بالاتر از 6.5 یا7.0 است .
  
·         عفونت های Urea-splitting  اغلب علت ان می باشند.
  
·         سنگ های عفونی اغلب باعث ایجاد سنگ های شاخ گوزنی می شوند .
 
 
 
نکات کلیدی : هیپر کلسیوریا
  
·         هیپرکلسیوریا « افزایش کلسیم ادرار» می تواند به سه علت باشد :جذب زیاد روده ای ، دفع زیاد کلیوی و هیپرپاراتیروئیدیسم .
  
·          هیپرکلسیوریا « افزایش کلسیم ادرار» بدون علت به مواردی که علت ناشناخته است یا مورد بررسی کامل قرار نگرفته ، گفته می شود.
 
 
 نکات کلیدی : هیپوسیتراتوریا
·         تعریف از کاهش سیترات ادراربسیار گوناگون می باشد .
·         کاهش سیترات ادرار شدید می تواند بیان گر بیماری RTA باشد.
·         کاهش سیترات ادرار اغلب با سایر نقایص متابولیک همراه می باشد.
 
 

لینک مرتبط 
ویکی پدیا