نقایص مادرزادی کلیه
 نقایص مادرزادی کلیه ، بیماری های مادرزادی کلیه
 کلیه لگنی ، کلیه نعل اسبی ، کلیه به هم چسبیده