سنگ شکنی درون اندامی
سنگ شکنی درون اندامی
 Intracorporeal Lithotripters

یورتروسکوپی و PNL بخش اصلی درمان جراحی سنگ های ادراری می باشند. با افزایش تکنولوژی دسترسی آسان تر به سنگ در هر قسمت از کلیه و حالب میسر شده است. مخصوصا با پیشرفت تجهیزات یورتروسکوپ سایز ابزار ظریف تر و دسترسی آسان تر  شده است. سنگ های کوچک حالب می تواند بدون نیاز به شکستن با بسکت خارج شود.  

روش های جراحی

TUL  ( سنگ شکنی از راه حالب)
·         با لیزر
·         با روش مکانیکال ( بالستیک)
·         خارج سازی با بسکت
PNL (سنگ شکنی از راه پوست)