آنالیز اسپرم
 
آنالیز اسپرم
 Semen Analysis  

بعد از شرح حال و معاینه از یک زوج نابارور، مرد باید یک سری از تست های تشخیصی را انجام دهد. همه بیماران باید حداقل 2 تا 3 آزمایش آنالیز اسپرم انجام دهند.

آنالیز اسپرم مهمترین تست تشخیصی در مرد نابارور است. یک آزمایش اسپرم دقیق می تواند بسیاری از سوالات در مورد ناباروری یک زوج را پاسخ دهد.


جمع آوری

برای مقایسه تفاوت های نمونه های اسپرم در یک بیمار باید به زمان نداشتن رابطه قبل از هر جمع آوری اسپرم دقت کرد. 
تغییر در فاصله بین انزال ها باعث تغییر در پاسخ های آنالیز اسپرم می شود. با هر روز نداشتن رابطه اضافه تر قبل از ازمایش 25% به غلظت و تعداد اسپرم افزوده می شود. تعداد و غلظت اسپرم با این شرایط افزایش می یابد، اما تاثیری در حرکت و شکل اسپرم ندارد. لذا توصیه می شود که بیمار با فاصله 48 تا 72  ساعت از رابطه، آزمایش را انجام دهد. نمونه می تواند در آزمایشگاه یا منزل گرفته شود. البته نمونه ای که در منزل گرفته می شود باید سریعا ( در طی 15 دقیقه) و درشراط گرمای بدن ( زیر لباس وچسبیده به بدن ) به آزمایشگاه منتقل شود.

ازمایش بر روی نمونه اسپرم باید حداکثر در طی 1 تا 2 ساعت بعد انجام شود.

در بیشتر موارد انجام 2  تا 3 آزمایش اسپرم با فاصله چند هفته از هم جهت روشن شدن مساله تولید اسپرم و ناباروری کافیست. در صورتی که 2 آزمایش اسپرم با یکدیگر تفاوت واضحی داشته باشند ، آزمایش بعدی باید بعد 2013-11-08 08:03:24 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65845 471 1384 2013-11-08 08:03:24 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 472 1719 2013-11-08 08:03:26 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 472 786 2013-11-08 08:03:26 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 472 669 2013-11-08 08:03:27 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 472 892 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Content/jRating.jquery1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 405 382 134 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jRating.jquery1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 403 366 152 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /css/stunicholls1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 391 375 71 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery11.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 389 359 78 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery-1.5.1.min1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 407 368 86 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /css/styles1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 381 370 70 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /css/highlight.black1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 399 379 72 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 POST / - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 36953 523 15154 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery-1.6.3.min1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 407 368 104 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery.animate-colors-min1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 425 377 92 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery.easing.1.31.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 409 369 120 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/highlight1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 393 361 113 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/sexy-bookmarks-public1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 417 373 125 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Content/jRating.jquery1.css 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 459 58 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jRating.jquery1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 458 58 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/css/stunicholls1.css 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 452 82 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jquery11.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 451 73 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jquery-1.5.1.min1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 460 81 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jquery.easing.1.31.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 461 64 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jquery.animate-colors-min1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 469 88 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/highlight1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 453 62 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/sexy-bookmarks-public1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 465 63 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/css/styles1.css 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 447 63 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/css/highlight.black1.css 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 456 80 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jquery-1.6.3.min1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 460 74 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jquery.easing.1.31.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 461 61 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery.easing.1.31.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 409 369 247 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/jquery.animate-colors-min1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 469 54 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/highlight1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 453 60 2013-11-08 08:03:39 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery.animate-colors-min1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 425 377 269 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/highlight1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 393 361 248 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Scripts/sexy-bookmarks-public1.js 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 465 59 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/sexy-bookmarks-public1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 417 373 242 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /images/001.jpg - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 379 400 80 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Font/BNazanin.woff - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 387 434 80 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/images/001.jpg 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 64 1300 462 54 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Font/BNazanin.woff 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 466 58 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Font/BTitrBold.woff - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 389 435 146 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Font/BTitrBold.woff 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 467 69 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/Font/BNazanin.ttf 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 0 2003 465 58 2013-11-08 08:03:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Font/BNazanin.ttf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 385 433 251 2013-11-08 08:13:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /mycustompage.htm aspxerrorpath=/images1/Au1.png 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 500 0 64 1300 447 61 2013-11-08 08:13:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET / - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 200 0 0 30917 363 575 2013-11-08 08:13:40 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 200 0 995 0 417 131 2013-11-08 08:13:41 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65840 502 1208 2013-11-08 08:13:42 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 33324 508 637 2013-11-08 08:13:43 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 508 1439 2013-11-08 08:13:43 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65845 507 1539 2013-11-08 08:13:44 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 508 871 2013-11-08 08:13:45 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 508 871 2013-11-08 08:13:45 W3SVC79 79.175.174.130 GET /PDF/shenakht0.pdf - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 206 0 0 65846 508 1075 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Content/jRating.jquery1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 405 382 163 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /css/stunicholls1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 391 375 58 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery-1.5.1.min1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 407 368 70 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery11.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 389 359 65 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /css/styles1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 381 370 63 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /css/highlight.black1.css - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 399 379 55 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/jquery-1.6.3.min1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0 302 0 0 407 368 53 2013-11-08 08:13:56 W3SVC79 79.175.174.130 GET /Scripts/highlight1.js - 80 - 86.57.28.1 Mozilla/5.0+(nt-size: 9pt;">