طبقه بندی علل ناباروری بر اساس انالیز اسپرم
 
 
 
I.   
پایین بودن حجم مایع منی
  
A.   
داروها
  
B.   
جراحی خلف شکم یا گردن مثانه
  
C.   
انسداد مجرای اجاکولاتوری
  
D.   
دیابت
  
E.   
آسیب  طناب نخاعی
  
F.   
مشکلات روانی
  
G.   
بدون علت مشخص
  
H.   
جمع آوری ناکامل
 
 
 
  
II. 
 
Azoospermia « نداشتن اسپرم»
  
A.   
Hypogonadotropic hypogonadism « کمبود هورمون  گناد با علت های مغزی »
  
1.   
سندرم کالمن
  
2.   
تومور هیپوفیز
  
B.   
نقص درتولید اسپرم
  
1.   
اختلالات کروموزومی
  
2.   
نقایص کروموزوم Y  
  
3.   
سموم ضد بیضه
  
4.   
  
5.   
ارکیت ویروسی
  
6.   
پیچ خورردگی بیضه
  
7.   
بدون علت مشخص
  
C.   
انسداد مجرای داکتال
 
 
  
III. 
 
اسپرم کم با حرکت ضعیف
  
A.   
  
B.   
  
C.   
بدون علت مشخص
  
D.   
دارو ها ، گرما، سموم
  
E.   
عفونت ها
  
F.   
مشکلات هورمونی
 
  
IV. 
 
نرمال اما نابارور
  
A.   
اختلالاط جنسی
  
B.   
روش اشتباه رابطه زناشویی
  
C.   
نقص دراکروموزوم اسپرم
  
D.   
انتی بادی بادی ضد اسپرم
  
E.   
بدون علت
 
  
V.   
 
اسپرم با حرکت کم
  
A.   
نقایص ساختمانی اسپرم
  
B.   
عدم رابطه طولانی
  
C.   
بدون علت مشخص
  
D.   
عفونت مجرای ادراری وجنسی
  
E.   
انتی بادی بادی ضد اسپرم
  
F.   
  
G.   
انسداد نسبی