جراحی آندوسکوپیِ (تراشيدن) تومور مثانه
جراحی آندوسکوپیِ (تراشیدن) تومور مثانه

ENDOSCOPIC SURGICAL MANAGEMENT OF BLADDER CANCER
 
زمانی که تومور مثانه در بررسی سیستوسکوپی پیدا شد، محل، تعداد و طبیعت آن (درگیری خارج مثانه یا درگیری سوراخ حالب یا گردن مثانه و مجرای پروستات) باید مشخص شود و سیتولوژی ادرار جهت تشخیص بدخیمی درجه بالا انجام گردد.


تراشیدن تومور 
(TURBT) زیر بیهوشی عمومی یا بی حسی کمری اولین درمان ضایعات قابل رویت است، که هم جهت خارج کردن همه بافت های تومورال  و هم جهت بررسی پاتولوژی برای تعیین درجه (gradeو مرحله (stage) بدخیمی انجام می شود.


با استفاده از سیستوسکوپ 30 درجه و رزکتوسکوپ تراش تومور انجام می شود.
 


عوارض

·         خونریزی و علایم خفیف تحریکی بعد ازعمل ( در کمتر از 5% موارد)

·         پارگی مثانه

تکرار تراشیدن تومور
 
گاهی  به علت حجم بالای تومور، خطر پارگی مثانه یا شرایط حین عمل بیمار خارج کردن کامل تومور در یک مرحله امکان پذیر نمی باشد؛ حتی در غیاب شرایط فوق، تکرار تراشیدن اغلب ارزشمند است. زمانی که تکرار عمل چند روز یا چند هفته بعد انجام می شود باقی مانده تومور خارج می شود.

نمونه برداری اتفاقی از سایر قسمت های مثانه به خصوص قسمت های مشکوک جهت شناسایی کارسینوم درجا (CIS) انجام می شود.

میتومایسین سی (Mitomycin C) به عنوان یک درمان کمکی جهت جلوگیری از پخش تومور در طی 6 ساعت بعد از عمل در مثانه تزریق می شود.

 
لیزر درمانی
 
استفاده از لیزر در تومورهای کوچک تر از 2.5 سانتی متر موثر است. لیزر هولمیوم بهترین نوع لیزر جهت درمان تومور مثانه می باشد. تنها عیب این روش این است که بافتهای تومورال سوزانده می شود و بافتی جهت ارسال به پاتولوژی باقی نمی ماند.
 
 
ایمونوتراپی

درمان های ایمونوتراپی داخل مثانه باعث پاسخ وسیع سیستم ایمنی بیمار و جریان فاکتورهای ایمنی به داخل بافت مثانه می شود که نشان
داده شده می تواند مانع رشد و پیشرفت و عود تومور مثانه شود.

 
1.       BCG
یک میکو باکتریوم (میکروب سل ) ضعیف شده است که به صورت واکسن درآمده و جهت ایمونوتراپی و تزریق داخل مثانه استفاده می شود.
موارد کاربرد:
·         کارسینوم این سیتو
·         جهت جلوگیری از عود تومور
·         جهت  جلوگیری از پیشرفت درجه تومور
2.       اینترفرون  Interferon
 
3.       Mitomycin C
 
 
 
درمان تومور عود کننده
 
 
بیمارانی که بعد از یک نوبت تراشیدن و درمان ایمونوتراپی داخل مثانه، دچار عود تومور می شوند، از جهت پیشرفت تومور بسیار پرخطر می باشند.  
 
 
در صورت عود تومور بعداز یک دوره درمان BCG داخل مثانه، یک دوره درمان مجدد با BCG انجام می شود.
 
 
در بیماران دارای درجه بدخیمی بالا، در صورت عود بعد از تراشیدن تومور TURBTیا عود پس از دو دوره ایمونوتراپی، کاندید انجام جراحی سیستکتومی (درآوردن مثانه) می باشند.
 
پی گیری بیمار
سیستوسکوپی (مشاهده اندوسکوپیک مثانه) دوره ای بهترین روش پی گیری درمان بیمار است.
بیماران دارای درجه بدخیمی پایین درجه Ta  که بررسی سیستوسکوپی 3 ماه بعدشان سالم است وتست سیتولوژی ادرار منفی دارند، نیاز کمتری به پی گیری داشته و بررسی سالیانه کافی است.
بیماران دارای تومور درجه بالای بدخیمی، هر 3 ماه به مدت 1 تا 2 سال وسپس هر 6 ماه به مدت 1 تا 2 سال و سپس سالیانه مادام العمر باید سیستوسکوپی شوند.